Ghasem Soleymani

روزها میگذرد و همچنان مرد این میدان تو هستی برای ما